ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูล ITA
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
คำสั่งผู้อำนวยการกองมอบหมายหน้าที่การงา 
     

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
     

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 65 งบประมาณ 2565
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 65 งบประมาณ 2565
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 65 งบประมาณ 2565
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง
   ประกาศ อบต.ประสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จาก
   ประกาศ อบต.ประสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๗ (ข้างวัด
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนดิน บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 3ตำบลสระขุด อำเภอชุ
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (โรงแป้ง-บ้านแคนบน) ตำบลสระขุด อำเภอชุม
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนถนนดิน บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลสระขุด อำเภอชุ
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนดิน บ้านสายสนอง หมู่ที่ ๕ ตำบลสระขุด อำเภอชุ
   ประกาศ เทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนดิน (กุดอ้อ) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระขุด อ
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563  

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
(พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพื้นที่มีน้ า) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และ
ห้องชุดหรือแพ ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
- ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี
(1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ.
(2) ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือน เม.ย.
(๓) ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน)
(๔) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(ช าระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐)
(๕) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของ หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ
ร้อยละ ๒๐)
(๖) ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษี
ค้างช าระให้ ส านักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย.
(7) ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีที่ 4 ให้เก็บ
เพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
บทก าหนดโทษ
(1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
(2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตาม
มาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตาม
มาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
(3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(4) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือท าลาย ย้ายไปเสีย
ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
(5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา
๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
(6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
(7) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่ง
การหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็น
เหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้อง
รับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ให้ด าเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
 

จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล  

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไพล                          .                           

ที่  สร 82402/6                                   วันที่   24  มีนาคม  ๒๕63    

เรื่อง  ขออนุญาตขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง

        ปลูกสร้าง

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล

 

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป กรณีการจัดเก็บทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ให้ขยายออกไปภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 618 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีภาระงานในการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากรวมถึงมีเหตุจำเป็นอื่นไม่สามารถจัดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ เมื่อเห็นเป็นการสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาขยายกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่บางกรณีได้ ไม่ควรเกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และต้องไม่กระทบการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีจะต้องดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2563

 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

1.มาตรา 14 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 618 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไพล มีภาระงานในการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลไพล เพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/กฎหมายข้างต้น จึงขอขยายการจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษี

 

/แต่ละรายทราบ...

แต่ละรายทราบ จากภายในเดือน มีนาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ไม่กระทบกับการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีที่จะต้องดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2563

 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

            

                                           (นางสาวกัลยา  บุญยืน)                

                                          เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

                                               

 

  ความเห็น …………………………………………………..

                       

 

                   ลงชื่อ .....................................................

                             (นางธัญญาณี  ไหวดี)

                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

          ความเห็น …………………………………………………..

 

                             ลงชื่อ ส.ต.ท. .....................................................

                                           (ตระกูล  พึ่งตน)

                             ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพล

 

 

                   ความเห็น …………………………………………………..

                                                   

                                      ลงชื่อ .....................................................

                                                (นายนิเชต  ดนเสมอ)

                                      ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล

 

                                     

                                                                            

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 910 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.29.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 354,607

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.