ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
พรบ.สภาตำบล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3พ.ศ.2543)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กองคลัง
กองคลัง
กองช่าง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาฯ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
คณะกรรมการรับการประเมิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพล
กลุ่มอาชีพต่างๆ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ อบต.ไพล
รับ-ส่งหนังสือออนไลน์(www.sr.sarabanflow.net)
เรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
รับคำร้องทุกข์ด้านบริหารงานบุคคล
งานนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การบริหารงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯปี งปม.64
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564
แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2564
แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานบริหารบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการฯ
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
คู่มือ-มาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)
- แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต5ปี (2566-2570)
การป้องกันการทุจริต
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
การให้บริการด้านภาษีด้านจัดเก็บรายได้และจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ด้านการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
มาตรการต่างๆ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตการป้องกันการทุจริต
มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการ การมีส่วนร่วม
มาตรการ ความโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียน
มาตรการ ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรกาตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปฏิญาณตนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการทุจริต 9 ธันวาคม 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
คณะกรรมการกองทุน
กิจกรรม
สปสช.
แบบประเมินตนเอง
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสุรินทร์
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ระบบบันทึกบัญชี Laas
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
ม.รามคำแหงสุรินทร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา
ึคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บริการเบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานกิจการผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
รับรองรายงานการประชุม
ประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
การประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชุมชนตำบลไพล
ข่าวสาร อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข้อบัญญัติ
บริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
ช่องทางการติดต่อ
Slot88
Deposit Pulsa Tanpa Potongan
PKV Games
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในIIT
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกEIT
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
Duck-Onichan
ด้านการเมือง
สภาพทั่วไป
ด้านเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐาน
ประวัติ
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.94.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 363,947

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.