toto slot situs toto togel slot gacor hadiah 4d 10 juta terpercaya situs toto togel situs toto togel slot gacor 4d slot deposit pulsa 10rb tanpa potongan toto slot gacor 4d toto slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto situs togel terpercaya idn slot gacor idn slot idn slot deposit pulsa idn slot gacor 2022 toto togel slot 88 gacor 4d idn slot 88 gacor 2022 deposit pulsa tanpa potongan idn slot 88 gacor 2022 deposit pulsa tanpa potongan idn slot 88 situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d idn slot gacor 4d deposit pulsa tanpa potongan toto togel slot gacor 4d toto slot88 gacor 4d slot hoki gacor 4d situs idn slot gacor situs idn slot gacor toto slot gacor 4d toto togel slot gacor 4d toto togel slot gacor 4d toto togel slot gacor 4d idn slot 88 idn slot 88 bocoran rtp live slot online pragmatic nexus slot hoki gacor 4d idn slot slot777 slot777 slot777 slot777 slot777 slot777
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล : ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  
การบริการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สปสช.
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูล ITA
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA ประจำปี 2564 

ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
ลิงค์  
 ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อ O1 โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อมูล O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    ข้อ O8 Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O9 Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 แผนการดำเนินงาน
    ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิบัติงาน
    ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การให้บริการ
    ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O17 E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่10.1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
    ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจ
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
    ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายงานการแระเมินITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 กันยายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.97.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 335,325

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
สำนักปลัด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.