การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้จัดให้มี "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และวัดป่าอาเจียง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 340 คน โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อสสนับสนุนส่งเสรืมด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัวปละชุมชนเป็นฐาน

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

3.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

เป้าหมาย

1.ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

2.ผู้บริหาร สมาชิก อบต.

3.พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง

4.ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งสิ้น 340 คน

งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     
     
     
     
   
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,889

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.