การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน/สถานศึกษาในเขตตำบลไพล และกลุ่มองค์กรต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กเยาวชน

เป้าหมาย

1.จำนวนเด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพล เด็ก เยาวชนในเขตตำบลไพล

2.ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆและผู้ปกครอง

3.คณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

โดยดำเนินการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

มีการจัดกิจกรรมนันทนาการบนเวทีกลางดังนี้

1.กิจกรรมการแสดงของเด็กบนเวที

2.กิจกรรมตอบคำถาม

3.กิจกรรมเต้นประกอบเพลง

4.กิจกรรมแข่งขันการเล่านิทาน

5.กิจกรรมแข่งขันการเป่าลูกโป่ง เป็นต้น

ซึ่งมีคำใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าจัดซื้อของขวัญ ค่าป้างไว้ ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 100,000(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

     
     
     
     
     
     
     
     
   
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,810

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.