การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

องค์การบริหารส่วนตำบลไพลร่วมกับอำเภอปราสาท,โรงเรียนประสาทวิทยาคาร,บ้านปราสาทและสถานที่สำคัญภายในอำเภอปราสาท กำหนดจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด  ประจำปี  2565  ระหว่างวันที่  7 – 11  ธันวาคม  2565  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอปราสาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์  ส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และจำหน่ายของดี  นวัตวิถี  สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอปราสาท   สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาท อนุรักษ์บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่  และสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท ในกิจกรรมสาธารณกุศล  ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ และการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ 

                    นอกจากนี้  ในงานยังมีการประกวด  การแข่งขันและกิจกรรมหลายอย่าง  อาทิเช่น      การประกวดขบวนแห่  การประกวดธิดาปราสาท  การประกวดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร/ประกวดตำข้าวลีลา การประกวดโค-กระบือ/แข่งขันเขยฝรั่งจับปลาช่อน การประกวด     ร้องเพลงลูกทุ่ง-หางเครื่อง   การประกวด Miss อังแก็บบ็อบ  การแข่งขันมหกรรมตำลีลา  กิจกรรมการแสดงแบบผ้าไหมพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ การแสดงประกอบแสงสีเสียง        การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์OTOP เป็นต้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพล  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด  ประจำปี  2565  จึงได้จัดทำโครงการ”ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวน  ออกร้าน 

จัดนิทรรศการ“โครงการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด  ประจำปี 2565” ขึ้น  เพื่อเข้าร่วมในการประกวด การแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกับส่วนราชการ  โรงเรียน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.  อสม. พ่อค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้

 วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
    2.  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
    1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และจำหน่ายของดีนวัตวิถี สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอปราสาท  
    1.  เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
    2.  เพื่ออนุรักษ์บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่

                   6. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ และการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

7. เพื่อให้ส่วนราชการ  ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน  สร้างความสมัครสมานสามัคคีใน  

หมู่คณะ

 

กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พ่อค้า  ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน  115  คน
     
     
     
     
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,892

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.