การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ความรู้แนวทางและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไพล "ร่วมพลังแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต" ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้จัดให้มี "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และวัดป่าอาเจียง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 340 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสสนับสนุนส่งเสรืมด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัวปละชุมชนเป็นฐาน 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 3.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป เป้าหมาย 1.ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2.ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 3.พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง 4.ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 340 คน งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน/สถานศึกษาในเขตตำบลไพล และกลุ่มองค์กรต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กเยาวชน เป้าหมาย 1.จำนวนเด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพล เด็ก เยาวชนในเขตตำบลไพล 2.ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆและผู้ปกครอง 3.คณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  โดยดำเนินการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  มีการจัดกิจกรรมนันทนาการบนเวทีกลางดังนี้ 1.กิจกรรมการแสดงของเด็กบนเวที 2.กิจกรรมตอบคำถาม 3.กิจกรรมเต้นประกอบเพลง 4.กิจกรรมแข่งขันการเล่านิทาน 5.กิจกรรมแข่งขันการเป่าลูกโป่ง เป็นต้น ซึ่งมีคำใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าจัดซื้อของขวัญ ค่าป้างไว้ ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 100,000(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตำบลไพลร่วมกับอำเภอปราสาท,โรงเรียนประสาทวิทยาคาร,บ้านปราสาทและสถานที่สำคัญภายในอำเภอปราสาท กำหนดจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด  ประจำปี  2565  ระหว่างวันที่  7 – 11  ธันวาคม  2565  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอปราสาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์  ส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และจำหน่ายของดี  นวัตวิถี  สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอปราสาท   สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาท อนุรักษ์บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่  และสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท ในกิจกรรมสาธารณกุศล  ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ และการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้                      นอกจากนี้  ในงานยังมีการประกวด  การแข่งขันและกิจกรรมหลายอย่าง  อาทิเช่น      การประกวดขบวนแห่  การประกวดธิดาปราสาท  การประกวดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร/ประกวดตำข้าวลีลา การประกวดโค-กระบือ/แข่งขันเขยฝรั่งจับปลาช่อน การประกวด     ร้องเพลงลูกทุ่ง-หางเครื่อง   การประกวด Miss อังแก็บบ็อบ  การแข่งขันมหกรรมตำลีลา  กิจกรรมการแสดงแบบผ้าไหมพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ การแสดงประกอบแสงสีเสียง        การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์OTOP เป็นต้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพล  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด  ประจำปี  2565  จึงได้จัดทำโครงการ”ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวน  ออกร้าน  จัดนิทรรศการ“โครงการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด  ประจำปี 2565” ขึ้น  เพื่อเข้าร่วมในการประกวด การแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกับส่วนราชการ  โรงเรียน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.  อสม. พ่อค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้  วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และจำหน่ายของดีนวัตวิถี สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอปราสาท    เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เพื่ออนุรักษ์บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่                    6. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ และการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ 7. เพื่อให้ส่วนราชการ  ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน  สร้างความสมัครสมานสามัคคีใน   หมู่คณะ   กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พ่อค้า  ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน  115  คน
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 - วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวน 2 จุดคือ จุดที่ 1 ด่านชุมชนสี่แยกศาลากลางหมู่บ้านไพล หมู่ที่1 จุดที่2 ด่านชุมชนบริเวณโรงผลิตน้ำดื่มบ้านตาโกยพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  2.เพื่อให้ประชาชนแวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ณ จุดบริการประชาชน เป้าหมาย ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ5 จากปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไพลศึกษาคาร หมู่ที่ 1 บ้านไพล ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไพล ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลไพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทุกหมู่บ้านในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างพลามัยให้สมบูรณ์ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านไม่ใช้เวลาไปมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
ข้าพเจ้า นายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกาศ "งดรับ งดให้ของขวัญ" งดการให้/การรับกระเช้าหรือของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในทุกเทศกาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต อีกทั้ง ได้มอบและสั่งการให้บุคลากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ในการปรึกษาหารือ การปรับปรุง แก้ไขปัญหา พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัล   ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2566 รวมถึงบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ A (94.71) คะแนน ระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไพล

 
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,472

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.