toto slot situs toto togel slot gacor hadiah 4d 10 juta terpercaya situs toto togel situs toto togel slot gacor 4d slot deposit pulsa 10rb tanpa potongan toto slot gacor 4d toto slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto situs togel terpercaya idn slot gacor idn slot idn slot deposit pulsa idn slot gacor 2022 toto togel slot 88 gacor 4d idn slot 88 gacor 2022 deposit pulsa tanpa potongan idn slot 88 gacor 2022 deposit pulsa tanpa potongan idn slot 88 situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d idn slot gacor 4d deposit pulsa tanpa potongan toto togel slot gacor 4d toto slot88 gacor 4d slot hoki gacor 4d situs idn slot gacor situs idn slot gacor toto slot gacor 4d toto togel slot gacor 4d toto togel slot gacor 4d toto togel slot gacor 4d idn slot 88 idn slot 88 bocoran rtp live slot online pragmatic nexus slot hoki gacor 4d idn slot slot777 slot777 slot777 slot777 slot777 slot777
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล : ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  
การบริการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สปสช.
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูล ITA
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถาม  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ ซึ่งมีเป้าหมายหนึ่งคือ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศบาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายนิเชต ดนเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้านสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) กรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ ลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระเบียบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทางคือ ขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs: Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการประชารัฐ เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “หมู่บ้านสะอาด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างแรงจูงใจให้ทุกหมู่บ้าน เกิดการกระตุ้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลไพล จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้านสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล และวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกัน ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการที่เพิ่งได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ได้ร่วมสะท้อนระดับคุณธรรมและคุณภาพของหน่วยงานโดยตรง รวมถึงการมีส่วนร่วมประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ.2564(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กิจกรรมร่วมใจพัฒนา 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลไพล  1.สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป  2. สะดวก  คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที 3.สะอาด  (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ 4.สุขลักษณะ  (รักษาความสะอาด) คือ การรักษา และปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป 5.สร้างนิสัย  (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 กันยายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.97.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 335,336

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
สำนักปลัด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.